Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 01 2012

Lady30STM
0387 2f6d
tak :D
Reposted frommyname myname viavampire-diaries vampire-diaries

July 17 2012

Lady30STM
Reposted frommarysia marysia viavampire-diaries vampire-diaries
Lady30STM
2822 7955 500
Reposted fromvampire-diaries vampire-diaries

May 12 2012

Lady30STM
Reposted fromkasessita kasessita viablack-pearl black-pearl
Lady30STM
1364 ffae
- Co się stało?
- Zgubiłem się.
- I tak leży pan na środku drogi?
- Nie w tym znaczeniu.W przenośni. Egzystencjalnie. 
'Pamiętniki Wampirów'
Reposted from100suns 100suns viavampire-diaries vampire-diaries
Lady30STM
9807 12b0
Reposted fromelinela elinela viavampire-diaries vampire-diaries
Lady30STM
Lady30STM
Lady30STM
Lady30STM
9828 56f8
Reposted fromelinela elinela viavampire-diaries vampire-diaries
Lady30STM
4611 f30d
Lady30STM
4795 6979
Reposted fromelinela elinela viavampire-diaries vampire-diaries
Lady30STM
Lady30STM

Wiecie co? No ja się normalnie wkurwiłam. STEFANA CI SIĘ ZACHCIAŁO, GŁUPI DOPPELGANGERZE! Masz za swoje! 

Wszyscy piszą, że płakali przy jej śmierci... Ja ryczałam jak małe dziecko, jak powiedziała Damonowi o odejściu. Kurwa mać. I żyj tu spokojnie... 


I LOVE YOU, DAMON. You have always me, remember that <3 

— nie ma to jak przeżywać serial bardziej niż swoje życie...
Lady30STM
I wonder how Damon will react when he realizes that Stefan respected Elena's free will and let her drown.
— illuminatedhearts

May 07 2012

Lady30STM
Lady30STM
Lady30STM
8609 36f9
Reposted fromvampire-diaries vampire-diaries
Lady30STM
8642 8c39
Reposted fromvampire-diaries vampire-diaries
Lady30STM
8646 49d0
Reposted fromvampire-diaries vampire-diaries
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl